Don't mess with me .....

Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus)

Don't mess with me .....

Bald Eagle (Haliaeetus leucocephalus)